Dynasty tietopalvelu Haku RSS Etelä-Savon hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://etela-savonhva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://etela-savonhva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Aluevaltuusto
Pöytäkirja 11.12.2023/Pykälä 91 

Etelä-Savon hyvinvointialueen hyvinvointikertomus 2022 ja -suunnitelma 2023-2025

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta 31.05.2023 § 41 

 

 

 

Valmistelija Hyvinvointikoordinaattori Eeva Häkkinen

 

Hyvinvointikertomus- ja suunnitelma on tehty jo aiemminkin koko Etelä-Savon kattavana esityksenä. Liitteenä nro 5 on ensimmäinen asiakirja hyvinvointialueen aikana. Suunnitelmaosa on luonnos.

Kesäkuun ja elokuun välisenä aikana järjestetään alueellinen lausuntokierros, jolloin eri tahot voivat ottaa kantaa hyvinvointikertomukseen ja suunnitelmaluonnokseen. Prosessiin sisällytetään tarvittaessa alueelliset ja osallistavat työpajat, joihin kutsutaan osallistujia mm. neuvostoista (vanhus- ja vammaisneuvosto), nuorisovaltuustosta, järjestöistä ja mahdollisista asukas- ja asiakasraadeista. Työpajojen tarkoituksena on luoda käsitystä hyvinvointisuunnitelmasta ilmiönä sekä keskustella toiminnan suunnasta valtuustokauden aikana.

 

 

Vaikuttavuusjohtajan esitys  

 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta hyväksyy hyvinvointikertomuksen ja suunnitelmaluonnoksen lausuntokierrokselle.

 

 

Päätös 

 Esitys hyväksyttiin.

 

 

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta 18.10.2023 § 66 

 

 

 

Valmistelija Hyvinvointikoordinaattori Eeva Häkkinen p. 044 351 2321

 

Alueellinen laaja hyvinvointikertomus on kokoava strateginen asiakirja, joka kuvaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä hyvinvointialueella. Asiakirjaan kootaan ja siinä seurataan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen ja elinoloihin liittyviä muutoksia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä. Hyvinvointikertomukseen kootaan myös alueellisia ja väestöryhmittäisiä eroja hyvinvoinnissa ja terveydessä. Dokumentti luo kuvaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alueellisista rakenteista ja välittää tietoa valtion hallintoon. Alueellisen hyvinvointikertomuksen tarkoituksena on toimia strategisen johtamisen välineenä, poliittisen päätöksenteon tukena sekä suunnittelun ja toimeenpanon perustana, sillä se on eri hallinnonalojen asiantuntijoiden yhteistyössä laatima tiivis asiakirja.

 

Alueellisesta hyvinvointikertomuksesta ja -suunnitelmasta säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain (612/2021) 7 §:ssä, joka edellyttää, että asukkaiden hyvinvoinnista ja terveydestä tulee raportoida aluevaltuustolle vuosittain ja sen lisäksi tulee laatia kerran valtuustokaudessa laaja hyvinvointikertomus ja suunnitelma. Kertomuksen laatii tätä varten nimetty vastuutaho. Alueen kuntien lisäksi myös muut toimijat voivat hyödyntää aineistoa omassa poikkihallinnollisessa työssään, sillä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain mukaan hyvinvointikertomus ja suunnitelma tulee julkaista julkisessa tietoverkossa.

 

Etelä-Savon hyvinvointikertomuksen laadinnassa ja indikaattoritietojen kokoamisessa on hyödynnetty Kuntaliiton hyvinvointikertomus -työvälinettä, joka antaa hyvät mahdollisuudet tietojen vertailuun. Käytännössä Etelä-Savon tuloksia on vertailtu suhteessa muihin hyvinvointialueisiin ja soveltuvin osin Etelä-Savon kuntien välillä. Tiedonkeruussa hyödynnetään lisäksi muita ajantasaisia tietolähteitä, kuten TEAviisaria ja Sotekuva-mittaristoa ja muita julkaistuja tutkimusaineistoja. Indikaattorivertailut on päivitetty uusimpaan saatavilla olevaan vertailutietoon huomioon ottaen koko maan tilanne. Tiedonkeruussa on noudatettu uusinta ehdotusta alueellisen indikaattoritiedon vähimmäistietosisällöksi, kunnes vähimmäistietosisältöä koskeva valtioneuvoston asetus on vahvistettu.

 

Suunnitelmaan vuosille 2023-2025 on määritelty yhteisiä alueellisia tavoitteita, jotka luovat suuntaviivoja päätöksentekoon, resurssien kohdentamiseen ja yhteiseen toimintaan asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi ja eriarvoisuuden vähentämiseksi. Tavoitteet perustuvat kertomuksessa havaittuihin kehittämiskohteisiin. Tiivistetysti painopisteet rakentuvat 1. hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sitoutumiseen niin, että lisäämällä alueellista yhteistyötä vahvistetaan asukkaiden osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta, 2. kestävään hyvinvointiin investoimiseen, jotta eteläsavolaisten hyvän elämän edellytykset ja toimintakyky vahvistuvat ja 3. turvallisuuskulttuurin kehittämiseen ja vahvistamiseen ehkäisemällä hyvinvointia vaarantavia riskitekijöitä. Painopisteille on luotu strategiset tavoitteet ja kuvattu toiminnan suuntaa ja toimenpiteitä dynaamisina, tahtotilaa ilmaisevina kirjauksina.             

 

Vaikuttavuusjohtajan esitys: 

 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta hyväksyy osaltaan alueellisen hyvinvointikertomuksen 2022 ja hyvinvointisuunnitelman 2023-2025 liitteineen ja päättää esittää sen aluehallituksen ja edelleen aluevaltuuston hyväksyttäväksi.

 

 

Päätös: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta hyväksyi osaltaan alueellisen hyvinvointikertomuksen 2022 ja hyvinvointisuunnitelman 2023-2025 liitteineen ja päätti esittää sen aluehallituksen ja edelleen aluevaltuuston hyväksyttäväksi.

 

 

 

 

Aluehallitus 13.11.2023 § 322 

 

 

 

Valmistelija Hyvinvointikoordinaattori Eeva Häkkinen p. 044 351 2321

 

Asiaselostus: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta 18.10.2023 § 66 (ks. asian aiempi käsittely)

 

 

Hyvinvointialuejohtajan esitys: 

 Aluehallitus hyväksyy alueellisen hyvinvointikertomuksen 2022 ja hyvinvointisuunnitelman 2023-2025 liitteineen ja esittää sen edelleen aluevaltuuston hyväksyttäväksi.

 

Käsittely:

 Hyvinvointikoordinaattori Eeva Häkkänen selosti asiaa kokouksessa.

Päätös:  Aluehallitus hyväksyi alueellisen hyvinvointikertomuksen 2022 ja hyvinvointisuunnitelman 2023-2025 liitteineen ja esittää sen edelleen aluevaltuuston hyväksyttäväksi.

 

 

 

Tiedoksi Aluevaltuusto

 

Aluevaltuusto 11.12.2023 § 91  

4766/00.01.02.02/2023  

 

 

Valmistelija Hyvinvointikoordinaattori Eeva Häkkinen p. 044 351 2321

 

Asiaselostus: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta 18.10.2023 § 66 (ks. asian aiemmat käsittelyt)

 

 

Aluehallituksen esitys: 

 Aluevaltuusto hyväksyy alueellisen hyvinvointikertomuksen 2022 ja hyvinvointisuunnitelman 2023-2025 liitteiden mukaisesti.

 

 

Päätös: 

 Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 

 

 

Tiedoksi Etelä-Savon hyvinvointialueen kunnat